Kringen & Groepen

Kringen & Groepen

Algemeen

Gemeente ontmoetingen

Dopen of Zegenen

Gebedskring

Pinksternoveen

Algemeen

Vuur dat niet wordt opgestookt dooft langzaam uit. Geloof dat niet wordt onderhouden verliest aan betekenis. Geloof moet daarom gevoed worden. Er zijn gemeenteleden die hun voeding halen uit de wekelijkse kerkgang. Anderen bezoeken zo nu en dan een kerkdienst of komen alleen op kerkelijke hoogtijdagen in de kerk. Hun voeding moeten zij ergens anders halen. Het kringwerk biedt vele en goede mogelijkheden om je geloof te voeden: samen uit de bijbel lezen, samen een geloofsgesprek houden en/of samen bidden voor de nood van de wereld.

Binnen onze kerkelijke gemeente onderscheiden we:

– kortlopende kringen (één of twee bijeenkomsten per seizoen);
– doorlopende kringen (wekelijkse tot maandelijkse bijeenkomsten).

In het seizoen 2022-2023 kennen we de volgende kringen:

Kortlopende kringen

– Gemeente ontmoetingen
– Geloofsopvoeding
– Lev
– Pinksternoveen

Doorlopende kringen

– Belijdenis doen?
– Gebedskring
– Groeigroepen
– Het Leerhuis

Gemeente-ontmoetingen

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is:
“Ga mee!
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”

In het verleden hadden we in het winterseizoen ontmoetingen bij mensen aan huis. Sommige secties hebben het afgelopen seizoen een bijeenkomst gehad in de Hoeksteen. Vorming & Toerusting reikt ons werkvormen aan. Er staan nu echter zoveel mogelijkheden op de site ven de PKN dat we daar als sectieteam eventueel zelf onze keuze kunnen maken.
Ook actuele onderwerpen kunnen aan de orde komen.
Echter hoe we vormgeven aan de ontmoeting als sectie of als gemeente is nog niet bekend.
Vorming en Toerusting organiseert seniorenmiddagen, wel of niet in samenwerking met het Pastoraat. Ook organiseren zij andere activiteiten, denk aan de fietstocht van afgelopen april.
We communiceren plaats en datum via de afkondigingen in de kerk, in het Nieuwe Kerkblad en op de kerkelijke site. Wat kan, wat mag, wat vinden we zelf verantwoord? Het zijn allemaal vragen waar we in de loop van de tijd antwoord op krijgen. Door de corona is ook niet duidelijk hoeveel belangstelling er nog is voor sectiecontactavonden. Mede daarom is het voorstel om twee keer in het winterseizoen een ontmoeting voor de hele gemeente in de Hoeksteen te organiseren, waarin dan ook het winterthema aan de orde kan komen. Mocht  je op voorhand zeggen: “als er wat georganiseerd wordt wil ik daarbij zijn”, geef dat dan door aan je contactpersoon of aan de scriba. In de pastoraatvergadering kwam ook naar voren dat mensen het koffie drinken na de kerkdienst ook ervaren als een gemeente ontmoeting, en naar elkaar omzien. Niet onvermeld mag blijven dat er weer een vrouwenevent georganiseerd wordt in de Hoeksteen om 14:00 uur. Het thema is “Kiezen”, ook een gemeente ontmoeting. Wij wensen elkaar een goed winterseizoen met inspirerende ontmoetingen. 

Ik zal er zijn voor jou zo heeft de Heer gezegd
Ik zal er zijn voor jou met vrede en met recht
Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood
Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot
Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij
Ik zal er zijn voor jou ik ben er altijd bij.

Uit evangelische liedbundel 292

Dopen of Zegenen

Voor de doopvoorbereiding vinden er 2 gesprekken plaats.

Het eerste gesprek is vooral kennismaking, en is er aandacht voor de betekenis van de doop en wat de doop voor je zelf betekent. In het tweede gesprek (met daarbij ook de ouderling van dienst) kijken we naar de invulling van de dienst en bespreken we het doopprotocol en de doopvragen.
Naast dopen, biedt de PGS de mogelijkheid aan ouders om hun kind te laten ‘opdragen’. Een betere term is “zegening van een zuigeling met het oog op zijn/haar doop”.

Doopgesprek
Van de betrokkenen wordt verwacht dat zij voor de doop meedoen aan het doopgesprek dat meestal zo’n twee weken voor de doop plaatsvindt. Het doopgesprek is geen toelatingsexamen om te bepalen of een kind of volwassene gedoopt kan worden. Het is een belangrijk gesprek om stil te staan bij de betekenis van de doop. Het is een mooi moment van bezinning als voorbereiding voor de doopzondag.
Bij het gesprek is naast de predikant die de doop zal bedienen ook de ouderling aanwezig, die tijdens het dopen dienst heeft.
Wij bespreken welke bijdrage de betrokkenen kunnen en willen hebben aan de kerkdienst.
Te denken valt aan een lied, gebed, gedicht of het lezen van een Bijbelgedeelte. Verder bespreken we ook praktisch hoe de doop in de kerkzaal zal plaatsvinden.

Doopdiensten
In onze gemeente wordt de doop in de ochtenddienst bediend. Daarvoor zijn geen vaste zondagen vastgesteld. In overleg met de ouders wordt ernaar gekeken op welke zondag de doop zal worden bediend
Informatie en doopaanvraag bij ds. Gerda Lubbersen, 06-43106335 predikant@pgswifterbant.nl

Gebedskring

Eén keer in de maand komen we op zondagavond na kerktijd in de huiselijke omgeving bij elkaar om samen te bidden voor mensen in onze gemeente, kennissenkring, het kerkenwerk en de nood in de wereld. Via het kerkblad en de afkondigingen hopen we u af en toe aan deze bijeenkomsten te herinneren, zodat u ook een keer kunt meemaken wat zo’n gebedskring inhoudt. Het is een plek waar je mag leren hardop te bidden met anderen, maar je mag ook meeluisteren en in je hart meebidden.

Het is fijn als u voor uw komst even telefonisch contact opneemt, omdat we soms van de datum afwijken. Maar altijd welkom!

Kunt u niet komen, maar hebt u wel gebedsonderwerpen, geef ze even aan ons door!

Elke maand: meestal elke eerste zondagavond van de maand van 19:30 – 21:45 uur. Graag even contact opnemen met Marien van Staalduine, tel. 06-36163182

Groeigroepen

Neem je deel aan een groeigroep binnen onze gemeente, dan zul je ervaren: ‘Wij zijn een groep’.

Het is heel rijk wanneer gemeenteleden met elkaar meeleven, gastvrij met elkaar omgaan, lief en leed delen en groeien in geloof. Eén keer per maand komt een groeigroep in onze gemeente samen in een huiskamer.

Een groeigroep verbindt mensen onderling en stimuleert een goed (geloofs)gesprek! Het is voor iedereen (18+) die meer van Gods aanwezigheid in zijn of haar leven wil ervaren.

 

 

Het doel van de groeigroepen is te groeien:

– Groeien in het geloof door het lezen van de Bijbel en samen nadenken over een thema
– Groeien in gemeenschap door om elkaar te denken en elkaar te bemoedigen
– Groeien in het getal om met steeds meer mensen op deze manier met het geloof bezig te zijn

In onze gemeente is een groeigroep actief. Bij meer dan zes nieuwe aanmeldingen kunnen we een nieuwe groeigroep starten. Voor aanmelden: Carien van der Marel: 06 – 34 96 96 66, carien.vandermarel@live.nl

Leerhuis

Een nieuw seizoen biedt nieuwe kansen. Veel mensen krijgen aan het begin van een nieuwe periode het gevoel en de wens: ik wil wat nieuws doen in het komende winterseizoen. Ga ik me inschrijven voor een bepaalde cursus, wil ik iets sportiefs gaan doen, misschien schilderen, noem maar op.

Doel is altijd om een nieuwe bezigheid te hebben die leerzaam, leuk en of gezond is. En niet in de laatste plaats, om andere mensen te spreken. Elkaar ontmoeten kunnen we in de wekelijkse kerkdiensten, hoewel het niet meer zo vanzelfsprekend is dat we elkaar daar iedere zondag zien.

Daarom is het goed dat er nog andere mogelijkheden zijn om in kleine kring invulling te geven aan het geloof en zo erin te groeien, het te verdiepen en op te bouwen. Elkaar bemoedigen door gesprekken, gebed en dankbaarheid. Daarmee ontstaat een band, waarin we met elkaar gaan delen in geloof, hoop en liefde, wat ons dichter bij God en elkaar brengt.

Dat is wat het leerhuis wil bieden in kleine kring (ca. 20 pers.) Laagdrempelig en leerzaam proberen we de dialoog met elkaar op te zoeken. Het zijn open avonden, dus u bent niet gebonden en u kiest zelf op het thema wat vooraf bekend wordt gemaakt. (Via de website en het kerkblad.) We beginnen in oktober weer. In 2023 / 2024 zal dat meestal op de derde donderdagavond van de maand zijn in de Hoeksteen.

Contactpersonen:
Co Hermans, tel. 0321-324024, e-mail j.hermans4@upcmail.nl

Marien van Staalduine, e-mail: staalduine@gmail.com

Geloofsopvoeding

Binnen onze kerkelijke gemeente worden regelmatig kinderen gedoopt en daar zijn we erg blij mee. Maar er komt wel eens een vraag van de ouders van:
“Ik heb laten dopen, maar op welke wijze vertel ik mijn nog jonge kind over Jezus? Geloofsopvoeding, hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Wat is je verlangen?”
Heb jij die vragen ook, maak deze gerust kenbaar. Wellicht kunnen we een ontmoeting met andere ouders of jeugdwerkers uit de PKN organiseren.

Informatie bij ds. Gerda Lubbersen

Belijdenis doen?

Het geloof houdt me bezig, hoe ga ik daar mee verder?
Ik zoek eigenlijk wat meer verdieping
Ik wil graag verder doorpraten en denk er over om te kiezen voor God.
Belijdenis doen?

Ben je niet gedoopt en wil je gedoopt worden of wil je belijdenis doen van je geloof?
In deze kring spreken we met elkaar over kernzaken van het geloof.
We hebben het over de kernpunten van het christelijk geloof zoals wij dat als kerk bijvoorbeeld belijden in de apostolische geloofsbelijdenis. Er is ruimte voor eigen inbreng, voor geloofsvragen of twijfels die er misschien zijn.
We spreken samen over ons geloof. We gaan in over wat het betekent om ‘belijdenis te doen’ in de kerk. Voor wie niet gedoopt is gaat het belijdenis doen, vooraf aan het dopen.
Iedereen die nadenkt over (misschien) belijdenis doen, of wie al weet dat h/zij belijdenis wil doen, kan aan deze kring meedoen. Merk je onderweg dat het voor jou nog niet het moment is om belijdenis te doen, dan is daar ook ruimte voor.
Wil je belijdenis doen dan kan dat in de dienst op Eerste Pinksterdag: 28 mei 2023.

Belijdenis doen?!
Informatie en aanmelding bij ds. Gerda Lubbersen,
06-43106335, predikant@pgswifterbant.nl

Nederlands Bijbelgenootschap

De vertegenwoordigers van het Nederlands Bijbelgenootschap in Swifterbant zouden graag zien dat er meer mensen lid worden van het NBG. Het Bijbelgenootschap vindt het van belang dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Het motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Om die reden willen we u vragen om een gift voor het NBG, eenmalig, periodiek of structureel. Meer informatie vindt u hier.

Voor het Bijbelgenootschap zijn ruim 1500 vrijwilligers actief in de eigen plaats of kerk. Zij zijn de ambassadeurs van het NBG. De ambassadeurs voor Swifterbant zijn Jannie en Wijbren Walsweer. Maar zij kunnen dat niet alleen.

Wilt u ook ambassadeur worden? Meldt u aan. Graag een reactie naar de fam. W. Walsweer, tel. 0321-322492.

Activiteiten commissie

Om voor bijzondere bestedingen geld in te zamelen, is de activiteitencommissie het leven geroepen.
Ieder jaar wordt er met samenwerking met de R.K Geloofsgemeenschap een bloemetjesmarkt gehou-den op de vrijdagavond en zaterdagmorgen voor Moederdag.
In december wordt er een oliebollenactie gehouden voor een goed doel.
Van andere activiteiten van de activiteitencommissie wordt u via het kerkblad en In en om de kerk op de hoogte gehouden.

Ook willen wij u er graag op attenderen, dat u steeds uw zegels en waardepunten kunt inleveren bij:
Mevr. H. van Wageningen, De Lange Streek 37.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor alle zegels, die u krijgt bij de benzinepomp, zoals van: Shell, Mobil, BP, enz. De opbrengst wordt gebruikt voor de pakketten die met kerst wordt uitgedeeld.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. Overvest, voorz., tel. 0321-322513
Mevr. K. Wevers, secr., tel. 0321-321224
Mw. G. Leijen penningm., tel. 0321-321541
Dhr. N. van Wageningen, tel. 0321-322402
Mevr. J. Jacob, tel. 0321-322212
Mevr. M. Schulte, tel. 0321-325399
Dhr. G. Dijkstra, tel. 0321-322087

Handwerkgroep

De handwerkgroep van de Hoeksteen komt iedere woensdag in het winterseizoen bij elkaar van half 10 tot ongeveer half 12.
Wij werken graag in opdracht. Maar ook voor de vrije verkoop maken wij o.a. truien, sokken, kussens, handdoeken enz.

De opbrengst is voor de verfraaiing van de kerk. Niet de snelheid is belangrijk, ook gezelligheid  en ontspanning staan voorop. Wil jij de groep versterken? Kom eens kijken op woensdagmorgen.

Restanten borduurgaren, wol, en resten stof kunnen wij goed gebruiken.

We starten weer op woensdag 16 september 2023 9:30 uur in De Hoeksteen

Voor inlichtingen, bestellingen enz. Kunt u contact opnemen met Sjaan Baarda, tel. 0321-3213024

Fruit plukken

Het is inmiddels een goede traditie om met een grote groep gemeenteleden van de PGSwifterbant op een zaterdag peren te gaan plukken bij fruitteler Grolleman in Dronten. Het geld dat op deze dag gezamenlijk wordt verdiend is voor de PG Swifterbant.
Ook dit jaar zijn we  weer welkom in de boomgaard van Jan Grolleman.

Dit jaar zijn we van harte welkom op zaterdag 16 september 2023.

Doe mee!  Samen kunnen we een mooi bedrag voor de kerkelijke kas bij elkaar plukken.

U kunt zich als plukker aanmelden bij Truus Reinhoudt, tel. 0321-321390, e-mail: reinhoudt@solcon.nl

Dorcas Voedselactie

Elk najaar organiseert Dorcas de voedselhulpactie en u was gewend ons in de plaatselijke supermarkten tegen te komen.

Dit jaar voeren we actie vanuit de kerken en scholen. Op de scholen worden kleurplaten uitgedeeld die als bemoedigende groet meegaan met de voedselpakketten. In de Hoeksteen zullen flyers liggen waarmee u kunt doneren en die u ook weer uit kunt delen aan mensen in uw omgeving. Ook zullen we de actie delen op sociale media. Zo hopen we toch het hele dorp te bereiken en geld in te zamelen voor de naaste veraf.
Maar u hoeft niet te wachten tot het najaar want geven is het hele jaar door mogelijk via https://webshop.dorcas.nl/
Van harte aanbevolen!
Meer informatie: Marianne Greijdanus (PR)

Alleengaanden

Samen op weg met alleengaanden

Alleen lopen of fietsen, is niet gezellig: samen iets ondernemen is veel leuker.
Daarom is er vanuit de Prot. Gem. Swifterbant in 2006 een groep gestart om samen iets te ondernemen. In de zomermaanden organiseren we uitstapjes: lopend, op de fiets of met de auto! Maar ook een boottochtje in de buurt.
Wij proberen voor zowel actieve mensen als ook voor de oudere of minder mobiele mensen een gezellige middag/dag te verzorgen. In de wintermaanden vermaken we ons meestal binnenshuis met bijv. bioscoop/ museumbezoek. Of samen stamppot eten of Chinees, een boswandeling, of een middag terugkijken op het afgelopen seizoen enz., enz.
Wij organiseren de reisjes en proberen eventueel auto en bestuurders te vinden.
Iedere deelnemer betaalt de eigen onkosten, zoals bijvoorbeeld: entree, koffie, pannenkoeken en een vergoeding voor brandstof van de auto. (Een rollator kan eventueel ook mee.)
Voor wie is deze groep? Iedereen die graag samen op pad wil en geen (mobiele) partner heeft: Hartelijk welkom!

Oproep: heeft u tijd en de beschikking over een auto? Wilt u af en toe mensen naar onze uitstapjes brengen? Laat het ons weten.

Voor verdere inlichtingen en opgaven bellen naar:
Alie Bosma, tel: 0321-322549, e-mail: aliebosma510@gmail.com
Sjaan Baarda, tel: 0321-321302, e-mail: familie.baarda@upcmail.nl

Bijbelstudie

In het najaar is er een Bijbelstudie over het boek Efeziërs.

We beginnen met de eerste drie hoofdstukken en kunnen in overleg verder gaan.

Aanmelden en informatie:
ds. Gerda Lubbersen, 06-43106335, predikant@pgswifterbant.nl

Lev

Lev

Lev staat voor ‘hart’.
Je kan dit zien als: hart voor God en hart voor elkaar.
En ook ‘hart van God’.

Met je kinderen over je geloof praten valt niet altijd mee. Het vraagt soms best wel lef om dit te doen. Ga de uitdaging aan.
Met lef/Lev: hart voor elkaar en hart voor God.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een aantal bijeenkomsten voor gezinnen met tieners. Met als doel geloofsverdieping en ontmoeting. We willen het geloofsgesprek in de gezinnen zo ondersteunen.
Samen eten, samen doorpraten over het geloof.
Ouders met elkaar en tieners onder elkaar.
Het gaat over hetzelfde onderwerp, zodat je thuis ook gespreksstof hebt als ouders en pubers elkaar verder te praten. We maken gebruik van het materiaal van de (Youth) Alphacursus.
Na een gezamenlijk begin, splitst de groep zich op in jeugd en ouders om met leeftijdsgenoten verder te praten.
Daarna komen we weer bij elkaar en sluiten samen af.

Doel: handvatten geven om het thuis als gezin met elkaar over het geloof te hebben. Op die manier het geloofsgesprek in gezinnen vormgeven.

Doelgroep: ouders met hun kinderen vanaf een jaar of 15.
Ben je geïnteresseerd en willen je ouders niet mee, kom dan wel. Of willen je pubers niet mee, ook welkom.
We denken aan een opzet van 2 blokken van elk 3 bijeenkomsten. In het najaar en na de jaarwisseling.
Op zondagmiddag, ergens in de namiddag, vroege avond.

Deze activiteit is op het moment van schrijven nog ‘onder constructie’.
We zoeken nog begeleiders en mensen die ons willen helpen door te zorgen voor de catering. Wie helpt ons hierbij?

Verdere info volgt via IOK. HNK, website en activiteitenkalender en is te verkrijgen bij ds. Gerda Lubbersen, 06-43106335 predikant@pgswifterbant.nl

Pinksternoveen

Afgelopen jaar is er voor het eerst de Pinksternoveen gebeden. Ook in 2024 willen we dat weer gaan doen.
De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest. Het wordt gebeden op de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Noveen betekent negen. Vandaar de naam.
Het wordt speciaal op die dagen gebeden, omdat de discipelen die periode in Jeruzalem hebben gebeden om de komst van de Geest. De Geest die Christus aan hen had beloofd. Op Pinksteren is de Geest over de discipelen uitgestort.

Werking van de Geest
Wij leven in de tijd dat de Geest is uitgestort.
Daarom bidden we niet voor de komst van de Geest, maar bidden we om een grotere uitwerking van de Heilige Geest.
Die uitwerking van de Geest wordt zichtbaar in groei van de gemeente. Dat kan zijn in aantal, maar ook geloofsgroei. Bijvoorbeeld groei in onderlinge vriendelijkheid, liefde, trouw, barmhartigheid of vergevingsgezindheid. De Geest geeft ook groei het persoonlijke geloofsleven, in je eigen relatie met Christus.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er dagelijks worden gebeden om de vrucht van de Geest. Tussen 19.30-20.00 uur. Plaats: Dagkerk in de Hoeksteen.

Informatie: ds. Gerda Lubbersen, 06-43106335, predikant@pgswifterbant.nl

Leer Opnieuw te Leven

Als een dierbare is overleden, kom je in een land terecht wat je niet kent. Je moet daar je weg zien te vinden, als het ware opnieuw leren leven, maar nu zonder je dierbare.
Je moet dat zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

De Protestantse Gemeente Swifterbant wil u graag een helpende hand bieden en start in december met een rouwgroep. Een gespreksgroep waarin u de deskundige bent!
Daarbij maakt het niet uit of u al langere tijd, of nog maar kort een deskundige bent.

De PGS nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze gespreksgroep. Een groep waarin we elkaar tot steun kunnen zijn.

Wij denken aan ongeveer 6 bijeenkomsten, 1 keer per 14 dagen en bij voorkeur overdag, maar uiteraard in overleg met de deelnemers.

U kunt zich opgeven bij één van onderstaande personen of via rouwgroep@pgswifterbant.nl

Namens de PGS,
Riek Zwart (0321-322535)
Annie Venema (0321-321757)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.