Kringen & Groepen

Kringen & Groepen

Algemeen

Gemeente ontmoetingen

Dopen of Zegenen

Gebedskring

Algemeen

Vuur dat niet wordt opgestookt dooft langzaam uit. Geloof dat niet wordt onderhouden verliest aan betekenis. Geloof moet daarom gevoed worden. Er zijn gemeenteleden die hun voeding halen uit de wekelijkse kerkgang. Anderen bezoeken zo nu en dan een kerkdienst of komen alleen op kerkelijke hoogtijdagen in de kerk. Hun voeding moeten zij ergens anders halen. Het kringwerk biedt vele en goede mogelijkheden om je geloof te voeden: samen uit de bijbel lezen, samen een geloofsgesprek houden en/of samen bidden voor de nood van de wereld.

Binnen onze kerkelijke gemeente onderscheiden we:

– kortlopende kringen (één of twee bijeenkomsten per seizoen);
– doorlopende kringen (wekelijkse tot maandelijkse bijeenkomsten).

In het seizoen 2022-2023 kennen we de volgende kringen:

Kortlopende kringen

– Gemeente ontmoetingen
– Geloofsopvoeding

Doorlopende kringen

– Belijdeniscatechese/geloofsgespreksgroep
– Gebedskring
– Groeigroepen
– Het Leerhuis

Gemeente-ontmoetingen

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is:
“Aan tafel”
Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

In het verleden hadden we in het winterseizoen ontmoetingen bij mensen aan huis. Sommige wijken hebben het afgelopen seizoen een bijeenkomst gehad in de Hoeksteen. Vorming & Toerusting reikt ons werkvormen aan. Er staan nu echter zoveel mogelijkheden op de site ven de PKN dat we daar als wijkteam eventueel zelf onze keuze kunnen maken.
Ook actuele onderwerpen kunnen aan de orde komen.
Echter hoe we vorm geven aan de ontmoeting als wijk of als gemeente is nog niet bekend.
Vorming en Toerusting organiseert seniorenmiddagen, wel of niet in samenwerking met het Pastoraat. Ook organiseren zij andere activiteiten, denk aan de fietstocht van afgelopen april.
We communiceren plaats en datum via de afkondigingen in de kerk, in het Nieuwe Kerkblad en op de kerkelijke site. Wat kan, wat mag, wat vinden we zelf verantwoord? Het zijn allemaal vragen waar we in de loop van de tijd antwoord op krijgen. Door de corona is ook niet duidelijk hoeveel belangstelling er nog is voor wijkcontactavonden. Mede daarom is het voorstel om twee keer in het winterseizoen een ontmoeting voor de hele gemeente in de Hoeksteen te organiseren, waarin dan ook het winterthema aan de orde kan komen. Mocht  je op voorhand zeggen: “als er wat georganiseerd wordt wil ik daarbij zijn”, geef dat dan door aan je contactpersoon of aan de scriba. In de pastoraatvergadering kwam ook naar voren dat mensen het koffie drinken na de kerkdienst ook ervaren als een gemeente ontmoeting, en naar elkaar omzien. Niet onvermeld mag blijven dat er 24 september weer een vrouwenevent georganiseerd wordt in de Hoeksteen om 14:00 uur. Het thema is “Kiezen”, ook een gemeente ontmoeting. Wij wensen elkaar een goed winterseizoen met inspirerende ontmoetingen. 

Ik zal er zijn voor jou zo heeft de Heer gezegd
Ik zal er zijn voor jou met vrede en met recht
Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood
Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot
Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij
Ik zal er zijn voor jou ik ben er altijd bij.

Uit evangelische liedbundel 292

Dopen of Zegenen

Voor de doopvoorbereiding vinden er 2 gesprekken plaats.

Het eerste gesprek is vooral kennismaking, en is er aandacht voor de betekenis van de doop en wat de doop voor je zelf betekent. In het tweede gesprek (met daarbij ook de ouderling van dienst) kijken we naar de invulling van de dienst en bespreken we het doopprotocol en de doopvragen.
Naast dopen, biedt de PGS de mogelijkheid aan ouders om hun kind te laten ‘opdragen’. Een betere term is “zegening van een zuigeling met het oog op zijn/haar doop”.

Doopgesprek
Van de betrokkenen wordt verwacht dat zij voor de doop meedoen aan het doopgesprek dat meestal zo’n twee weken voor de doop plaatsvindt. Het doopgesprek is geen toelatingsexamen om te bepalen of een kind of volwassene gedoopt kan worden. Het is een belangrijk gesprek om stil te staan bij de betekenis van de doop. Het is een mooi moment van bezinning als voorbereiding voor de doopzondag.
Bij het gesprek is naast de predikant die de doop zal bedienen ook de ouderling aanwezig, die tijdens het dopen dienst heeft.
Wij bespreken welke bijdrage de betrokkenen kunnen en willen hebben aan de kerkdienst.
Te denken valt aan een lied, gebed, gedicht of het lezen van een Bijbelgedeelte. Verder bespreken we ook praktisch hoe de doop in de kerkzaal zal plaatsvinden.

Doopdiensten
In onze gemeente wordt de doop in de ochtenddienst bediend. Daarvoor zijn geen vaste zondagen vastgesteld. In overleg met de ouders wordt ernaar gekeken op welke zondag de doop zal worden bediend
Informatie en doopaanvraag bij ds. Gerda Lubbersen, 06-43106335 predikant@pgswifterbant.nl

Gebedskring

Eén keer in de maand komen we op zondagavond na kerktijd in de huiselijke omgeving bij elkaar om samen te bidden voor mensen in onze gemeente, kennissenkring, het kerkenwerk en de nood in de wereld. Via het kerkblad en de afkondigingen hopen we u af en toe aan deze bijeenkomsten te herinneren, zodat u ook een keer kunt meemaken wat zo’n gebedskring inhoudt. Het is een plek waar je mag leren hardop te bidden met anderen, maar je mag ook meeluisteren en in je hart meebidden.

Het is fijn als u voor uw komst even telefonisch contact opneemt, omdat we soms van de datum afwijken. Maar altijd welkom!

Kunt u niet komen, maar hebt u wel gebedsonderwerpen, geef ze even aan ons door!

Elke maand: meestal elke eerste zondagavond van de maand van 19:30 – 21:45 uur. Graag even contact opnemen met Marien van Staalduine, tel. 06-36163182

Groeigroepen

Het is heel rijk wanneer gemeenteleden met elkaar meeleven, gastvrij met elkaar omgaan en groeien in geloof rond een open Bijbel.
Eén keer per maand komen groeigroepen in onze gemeenste samen in de foyer van de kerk (of een huiskamer), altijd met een thema, gebed, muziek en de Bijbel op tafel.
Een groeigroep verbindt mensen onderling en stimuleert een goed (geloofs)gesprek! Het is voor iedereen (18+) die meer van Gods aanwezigheid in zijn of haar leven wil ervaren.

Het doel van de groeigroepen is te groeien:

– Groeien in het geloof door het lezen van de Bijbel en samen nadenken over een thema
– Groeien in gemeenschap door om elkaar te denken en elkaar te bemoedigen
– Groeien in het getal om met steeds meer mensen op deze manier met het geloof bezig te zijn

In onze gemeente zijn twee groeigroepen actief. Bij één van de twee groepen is plek voor nieuwe deelnemers.
Wil je kennismaken en een avond meemaken? Meld je aan: Carien van der Marel: 06 – 34 96 96 66, carien.vandermarel@live.nl

Leerhuis

Een nieuw seizoen biedt nieuwe kansen. Veel mensen krijgen aan het begin van een nieuwe periode het gevoel en de wens: ik wil wat nieuws doen in het komende winterseizoen. Ga ik me inschrijven voor een bepaalde cursus, wil ik iets sportiefs gaan doen, misschien schilderen, noem maar op.

Doel is altijd om een nieuwe bezigheid te hebben die leerzaam, leuk en of gezond is. En niet in de laatste plaats, om andere mensen te spreken. Elkaar ontmoeten kunnen we in de wekelijkse kerkdiensten, hoewel het niet meer zo vanzelfsprekend is dat we elkaar daar iedere zondag zien.

Daarom is het goed dat er nog andere mogelijkheden zijn om in kleine kring invulling te geven aan het geloof en zo erin te groeien, het te verdiepen en op te bouwen. Elkaar bemoedigen door gesprekken, gebed en dankbaarheid. Daarmee ontstaat een band, waarin we met elkaar gaan delen in geloof, hoop en liefde, wat ons dichter bij God en elkaar brengt.

Dat is wat het leerhuis wil bieden in kleine kring (15/20 pers.) In de huiselijke sfeer, laagdrempelig, leerzaam en we proberen de dialoog met elkaar op te zoeken. Het zijn open avonden, dus u bent niet gebonden en u kiest zelf op het thema wat vooraf bekend wordt gemaakt. (Via de website en het kerkblad.) We beginnen in oktober weer. In 2022 / 2023 zal dat meestal op de derde donderdagavond van de maand zijn in de Hoeksteen.

Contactpersoon:
Wiebe Boskma, tel. 0321-848099

Geloofsopvoeding

Binnen onze kerkelijke gemeente worden regelmatig kinderen gedoopt en daar zijn we erg blij mee. Maar er komt wel eens een vraag van de ouders van:
“Ik heb laten dopen, maar op welke wijze vertel ik mijn nog jonge kind over Jezus? Geloofsopvoeding, hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Wat is je verlangen?”
Heb jij die vragen ook, maak deze gerust kenbaar. Wellicht kunnen we een ontmoeting met andere ouders of jeugdwerkers uit de PKN organiseren.

Informatie bij ds. Gerda Lubbersen

Belijdenisgroep

In deze kring spreken we met elkaar over kernpunten van het geloof. We spreken met elkaar over de kernpunten van het christelijk geloof zoals wij dat bijvoorbeeld belijden in de apostolische geloofsbelijdenis. Er is ruimte voor eigen inbreng, voor geloofsvragen of twijfels die er misschien zijn. We trekken met elkaar op naar het doen van belijdenis. Daar is op Eerste Pinksterdag gelegenheid voor.

We spreken samen over ons geloof en er is aandacht voor wat het betekent om ‘belijdenis te doen’ in de kerk. Iedereen die nadenkt over (misschien) belijdenis doen, of wie al weet dat h/zij belijdenis wil doen, kan aan deze kring meedoen.

Informatie bij ds. Gerda Lubbersen

Nederlands Bijbelgenootschap

De vertegenwoordigers van het Nederlands Bijbelgenootschap in Swifterbant zouden graag zien dat er meer mensen lid worden van het NBG. Het Bijbelgenootschap vindt het van belang dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Het motto is: Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Om die reden willen we u vragen om een gift voor het NBG, eenmalig, periodiek of structureel. Meer informatie vindt u hier.

Voor het Bijbelgenootschap zijn ruim 1500 vrijwilligers actief in de eigen plaats of kerk. Zij zijn de ambassadeurs van het NBG. De ambassadeurs voor Swifterbant zijn Jannie en Wijbren Walsweer. Maar zij kunnen dat niet alleen.

Wilt u ook ambassadeur worden? Meldt u aan. Graag een reactie naar de fam. W. Walsweer, tel. 0321-322492.

Activiteiten commissie

Om voor bijzondere bestedingen geld in te zamelen, is de activiteitencommissie het leven geroepen.
Ieder jaar wordt er met samenwerking met de R.K Geloofsgemeenschap een bloemetjesmarkt gehou-den op de vrijdagavond en zaterdagmorgen voor Moederdag.
In december wordt er een oliebollenactie gehouden voor een goed doel.
Van andere activiteiten van de activiteitencommissie wordt u via het kerkblad en In en om de kerk op de hoogte gehouden.

Ook willen wij u er graag op attenderen, dat u steeds uw zegels en waardepunten kunt inleveren bij:
Mevr. H. van Wageningen, De Lange Streek 37.
Dit geldt bijvoorbeeld ook voor alle zegels, die u krijgt bij de benzinepomp, zoals van: Shell, Mobil, BP, enz. De opbrengst wordt gebruikt voor de pakketten die met kerst wordt uitgedeeld.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Dhr. J. Overvest, voorz., tel. 0321-322513
Mevr. K. Wevers, secr., tel. 0321-321224
Mw. G. Leijen penningm., tel. 0321-321541
Dhr. N. van Wageningen, tel. 0321-322402
Mevr. J. Jacob, tel. 0321-322212
Mevr. M. Schulte, tel. 0321-325399
Dhr. G. Dijkstra, tel. 0321-322087

Handwerkgroep

De handwerkgroep van de Hoeksteen komt iedere woensdag in het winterseizoen bij elkaar van half 10 tot ongeveer half 12.
Wij werken graag in opdracht. Maar ook voor de vrije verkoop maken wij o.a. truien, sokken, kussens, handdoeken enz.

De opbrengst is voor de verfraaiing van de kerk. Niet de snelheid is belangrijk, ook gezelligheid  en ontspanning staan voorop. Wil jij de groep versterken? Kom eens kijken op woensdagmorgen.

Restanten borduurgaren, wol, en resten stof kunnen wij goed gebruiken.

We starten weer op woensdag 15 september 2022 9:30 uur in De Hoeksteen

Voor inlichtingen, bestellingen enz. Kunt u contact opnemen met Sjaan Baarda, tel. 0321-3213024

Fruit plukken

Het is inmiddels een goede traditie om met een grote groep gemeenteleden van de PGSwifterbant op een zaterdag peren te gaan plukken bij fruitteler Grolleman in Dronten. Het geld dat op deze dag gezamenlijk wordt verdiend is voor de PG Swifterbant.
Ook dit jaar zijn we  weer welkom in de boomgaard van Jan Grolleman.
Door het koude voorjaar zijn de peren later plukrijp dan voorgaande jaren.

Dit jaar zijn we van harte welkom op zaterdag 3 september 2022.

Via In en Om de Kerk, de beamer en het kerkblad worden vanaf half augustus de bijzonderheden bekend gemaakt.
U kunt zich als plukker aanmelden bij Truus Reinhoudt, tel. 0321-321390  mail: reinhoudt@solcon.nl

Dorcas Voedselactie

Al meer dan 20 jaar doen we in Swifterbant mee met de landelijke Voedselactie van Dorcas. Dit jaar is het de 26e keer dat Dorcas deze broodnodige actie organiseert.

Vorig jaar ging de actie door corona anders dan anders, geen voedsel kopen, inpakken en brengen maar bijdragen inzamelen om in de landen zelf pakketten kopen en verspreiden. Dit was een ongekend groot succes waardoor Dorcas ook dit jaar kiest voor deze werkwijze. Hoe precies wordt nog duidelijk gemaakt maar Swifterbant doet graag weer mee.

In de eerste week november wil Dorcas op meer dan 1000 locaties in Nederland in plaats van voedsel geld inzamelen. Mensen krijgen voedsellijstjes uitgereikt met de vraag of ze één of meerdere artikelen van dat lijstje willen betalen voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dit kan door of een QR-code te scannen, of thuis geld over te maken. Van dit geld wordt in de projectlanden zelf voedsel gekocht, dat scheelt transport en zo kan maatwerk geleverd worden.
De actie zal er dus opnieuw anders uit zien maar is niet minder nodig en misschien juist harder nodig nu Corona nog steeds de hele wereld treft. Ook in deze vorm zijn vrijwilligers nodig, die in de winkel willen staan om de actie aan te prijzen en waar nodig uitleg te geven, alles binnen de richtlijnen van de RIVM. En natuurlijk zijn er ook klanten nodig die meedoen: voor een klein bedrag maak je iemand al blij met een maaltijd. En dat kan het hele jaar door!

Dorcas is een christelijke organisatie met het CBF Keurmerk, ze werken samen met lokale organisaties en weten daardoor welke hulp waar nodig is.

Op welke dagen we vanuit Swifterbant meedoen wordt nog besproken met de supermarkten en is ook afhankelijk van hoeveel vrijwilligers we kunnen vinden. Meer daarover op de website en in de kerkbladen.

Aanmelden voor deze actie/meer informatie?
Riet van Vulpen (coördinator AH) en Géke van Splunter (coördinator Deen/Vomar) en Marianne Greijdanus (PR).

Alleengaanden

Terug naar boven