Kerkblad

    

Bestuurslid voor Swifterbant en benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Swifterbant is mevr. Riek Zwart.

Kopij voor Het Nieuwe Kerkblad kan worden ingeleverd tot zaterdag 19.00 uur bij Riek Zwart, e-mail: hnk@pgswifterbant.nl

Redactie: Het Nieuwe Kerkblad (niet voor kopij): mevr. Ina Huisman-Schutrups, tel. 0321-312197, e-mail: hetnieuwekerkblad@solcon.nl

Opgave van abonnementen, adreswijziging, advertenties etc. op bovenstaand adres.
Abonnementsprijs per post: € 18,- per half jaar, per e-mail: € 8,50 per half jaar, bij vooruitbetaling te voldoen voor 15 januari resp. voor 15 juli.
Bankrekening: NL53 ABNA 0597915075.

Riek Zwart
E-mail: hnk@pgswifterbant.nl
Telefoon: 0321-322535

Terug naar boven