Kerkblad

    

Voor de Protestantse Gemeenten Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant wordt sinds vele jaren Het Nieuwe Kerkblad uitgegeven. Sinds voorjaar 2018 verschijnt het blad eens in de veertien dagen en tijdens de zomervakantie één keer per drie weken. Het blad verschijnt ongeveer 26 keer per jaar, waarvan 3 exemplaren in kleur.
Bestuurslid als afgevaardigde van de Protestantse Gemeente Swifterbant in de stichting Het Nieuwe Kerkblad is: dhr. Gerrit Grovenstein.
Bestuurslid voor Swifterbant en benoemd door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Swifterbant is mevr. Riek Zwart.

Kopij voor Het Nieuwe Kerkblad kan worden ingeleverd tot zaterdag 19.00 uur bij Riek Zwart, e-mail: hnk@pgswifterbant.nl
Hier kunt u ook bezorgklachten melden.

Redactie: Het Nieuwe Kerkblad (niet voor kopij): mevr. Ina Huisman-Schutrups, tel. 0321-312197, e-mail: hetnieuwekerkblad@solcon.nl

Opgave van abonnementen, adreswijziging, advertenties etc. op bovenstaand adres.
Abonnementsprijs per post: € 18,- per half jaar, per e-mail: € 8,50 per half jaar, bij vooruitbetaling te voldoen voor 15 januari resp. voor 15 juli.
Bankrekening: NL53 ABNA 0597915075.

Riek Zwart
E-mail: zwartriek@solcon.nl
Telefoon: 0321-322535