Kerkenraad

Kerkenraad

Algemeen

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van de gemeente. We onderscheiden de volgende ambten: predikant, ouderling en diaken. Het ambt van ouderling kan worden onderverdeeld in:

– Pastoraal ouderling
– Ouderling Kerkrentmeester
– Ouderling met een bijzondere opdracht, b.v. jeugdouderling

Naast ambtsdragers kennen we ook taakdragers. Taakdragers ondersteunen de ambtsdragers in hun werk, maar maken geen deel uit van de kerkenraad.
Hoewel geen lid van de kerkenraad, woont de pastoraal werker de kerkenraadsvergaderingen bij. Hij/zij heeft daar geen stemrecht. De kerkenraad is het beslissende orgaan in de kerkelijke organisatie, waarin alle taakgroepen zijn vertegenwoordigd.

Vergaderingen

De kerkenraad vergadert in principe iedere vierde maandag van de maand. In juli en december wordt er niet vergaderd.
Tijdens de kerkenraadsvergaderingen vindt de besluitvorming plaats.

Vanaf 19:00 uur is er een “inloopspreekuur” waar gemeenteleden kunnen spreken met het moderamen.

Moderamen

Het moderamen heeft een voorbereidende, coördinerende en uitvoerende taak ter ondersteuning van de bestuurlijke taak van de kerkenraad. Het moderamen vergadert doorgaans op maandag, 2 weken voor de kerkenraad. In het moderamen hebben zitting: Greet Kamminga (preses), Alice Winters (scriba), predikant ds. Gerda Lubbersen, Janneke van Dalen (voorzitter pastoraat), Anna Zwijnenburg (diaken), Jan Oosterga (voorzitter CvK).

Bijzondere functies

dhr. A.J. Olijve, notulist
mw. H. Zwart-Gerlofsma, tel. 0321-322535, preekvoorziening
mw. G.J. van Splunter-de Haan, tel. 0321-750252, dienstrooster
mw. G.L. Reinhoudt-Meulenberg, tel. 0321-321390, afkondigingen
dhr. J. Bax, tel. 06-23101757, kerkelijk bureau
dhr. D. Langelaar, tel. 06-10486761, archivaris, e-mail: archivaris@pgswifterbant.nl
mw. C.A.E. van der Marel-Kassies, tel. 06-34969666, tweede archivaris
mw. J. Oosterga, tel. 06-23492686, derde archivaris
dhr. J. Werkman, 06-50623355, pastoraalondersteuner