Diaconie

Diaconie

De taak van de diaconie in onze Protestantse Gemeente is veelzijdig, maar kan worden samengevat met de woorden “Omzien naar elkaar”. Concreet wit dat zeggen, dat de diakenen en contactpersonen oog hebben voor wat er in de wijk gebeurt: zieken bezoeken en aandacht schenken aan mensen die, om welke reden dan ook, zorg en aandacht behoeven. Bij toerbeurt zijn de diakenen aanwezig bij de zondagse kerkdiensten. Ook bij rouw- en trouwdiensten is de wijkdiaken aanwezig.

De voorbereiding van de viering van het Heilig Avondmaal is geheel in handen van de diakenen. Gemeenteleden die de kerkdienst niet kunnen bijwonen kunnen, als zij daaraan behoefte hebben, het Heilig Avondmaal thuis meevieren. U kunt hierover contact opnemen met uw wijkdiaken, ouderling of predikant.

Voor al uw vragen over de diaconie en hulp van de diaconie: diakoniepgs@pgswifterbant.nl

Samenstelling Diaconie

Diakenen
dhr. H. Beijering, tel. 0321-324118, voorzitter
dhr. J. Lankamp, tel. 0321-322090, secretaris
dhr. D. Zwart, tel. 0321-322535, penningmeester
mw. A. Zwijnenburg, tel. 0321-323496
mw. H. Buiter-Valk, tel. 06-51459336
dhr. E. Kamminga, tel. 0321-320167

Sinds 1988 is onze Protestantse Gemeente betrokken bij het project ALPHA OMEGA. De stichting ALPHA OMEGA werd opgericht door het Moderamen van de G.B.K.P. (Gerja Batak Karo Protestan) oftewel: de Prot. Chr. Kerk van de Karo Batakbevolking in Noord Sumatra.
Het tehuis ALPHA OMEGA staat in Kabanjahé op Sumatra. Het is een tehuis, annex school- en werkervaringsproject voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap en wezen.

Veel gezinnen van de Sumatraanse plattelandsbevolking leven onder de absolute armoedegrens. Zij zijn niet in staat om de plaatsing van zoon of dochter in het tehuis ALPHA OMEGA te betalen. Door middel van sponsoring proberen wij vanuit onze gemeente deze kinderen en hun ouders te helpen, zodat ook zij in het tehuis of op de school geplaatst kunnen worden. Door de sponsoring wordt tevens de financiële druk op het project verlicht. Inmiddels heeft zich een groep van circa 50 sympathisanten (gezinnen, clubs, scholen) als een “familie” om ALPHA OMEGA geschaard door een maandelijkse gift.

Doelstelling van de school

Het aanleren van basiskennis- en vaardigheden, zodat in de toekomst een zekere mate van zelfstandigheid kan worden bereikt. De kinderen krijgen didactisch onderwijs in niveaugroepen. Daarnaast is aandacht voor praktisch onderwijs: houtbewerking, weven, naaien, koken en batiks maken. Zelfgemaakte handvaardigheid producten worden door leerlingen verkocht in de eigen souvenirshop. In de koffieshop die ALPHA OMEGA beheert, leren de oudere leerlingen met klanten om te gaan.

ALPHA OMEGA biedt ook training op agrarisch vlak. In het nabijgelegen Lingga is 7 ha land aangekocht. Hierop verbouwen de leerlingen onder begeleiding: droge rijst, koffie, aardappelen, citrusvruchten e.d. Daarnaast is er op Lingga ook nog een aantal dieren aanwezig: buffels, varkens, kippen en eenden. De oogst is in eerste instantie bestemd voor eigen gebruik, maar eventuele meeropbrengsten verhandelen de bewoners op de lokale markt. Op de locatie Lingga zijn enkele woonhuizen gebouwd, waar onder begeleiding een aantal jong volwassenen woont en werkt.

Werkwijze

Dankzij sponsoring door Bouw- en Aannemersbedrijf Loosman (fax-verkeer); Rabo Bank (overboekingen naar Indonesië) en administratie door vrijwilligers, komen de maandelijkse sponsorbedragen en eventuele giften vrijwel volledig, ten goede aan het project ALPHA OMEGA. Het rendement van de stichting bedraagt dan ook 98,8% !
De “familiekring” van sympathisanten ontvangt twee maal per jaar informatie over het kind, dat financieel wordt ondersteund. Via nieuwsbrieven, informatieavonden en videoverslagen worden belangstellenden op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen rond “ALPHA OMEGA”.
Jaarlijks wordt een redactioneel en financieel verslag ter goedkeuring aangeboden aan de Protestantse Gemeente.
Door voordrachten, exposities, verkoop op braderieën enz. wordt in brede kring bekendheid aan het project gegeven.

 

Contactadres werkgroep ALPHA OMEGA

Wiebe Boskma, tel. 0321-848099.
Giften zijn uiteraard hartelijk welkom. U kunt deze storten op:
Iban nr. NL38 RABO 0348 1618 59 t.n.v. ALPHA OMEGA Swifterbant.

De werkgroep ZWO bestaat op dit moment uit 8 leden.

Activiteiten zijn: voorbereiden van drie zendingsdiensten per jaar, inzamelen van postzegels en kaarten, uitdelen van het kwartaalblad Vandaar, rondbrengen en ophalen van een collecte voor Pinksteren en voor Pasen kaarten uitdelen die naar gevangenen kunnen worden gestuurd.

Vanaf 2020 geven wij een bijdrage voor Flevoland voor Zuid Afrika.
Daarnaast geven wij geld via Kerk in actie wanneer er ergens op de wereld noodhulp nodig is. Wanneer het banksaldo het toelaat, geven wij ook nog aan Kerk in actie voor andere hulpprogramma’s. Ook hebben wij aandelen in Oikocredit. Dit fonds leent geld uit (“microkredieten”) aan mensen in derde wereldlanden, die een eigen klein bedrijf willen opzetten, om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Meestal zijn deze ondernemers vrouw, omdat vrouwen voor hun gezin moeten en willen zorgen, terwijl in sommige landen mannen minder honkvast zijn.

Al dit geld wordt opgebracht door onze kerkelijke gemeente d.m.v. collecten en vaste vrijwillige bijdragen.

Bankrekening nummer Werkgroep ZWO is NL46 RABO 0373 7108 36, Diaconie Prot. Gemeente Inzake ZWO.

Dooitze Zwart, penningmeester Werkgroep ZWO, tel. 322535.

Terug naar boven