Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB)

Onze voorkeur gaat uit naar automatisch betaling.
Er zijn twee rekeningen, waarop u uw kerkelijke bijdrage kunt overmaken. de rekeningnummers vindt u hier.

Collecten

Tijdens de kerkdiensten worden drie collecten gehouden.
De eerste collecte gaat naar een van te voren bekend gemaakt doel. Dit kan zijn: diaconie, zending, werelddiaconaat, eigen jeugdwerk, evangelisatiewerk of steun aan noodlijdende gemeentes in Nederland. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerk.
De derde collecte wordt gehouden bij het uitgaan van de kerk en is bestemd voor het Algemeen Onderhoudsfonds.

Ook tijdens de viering van het Heilig Avondmaal wordt er een collecte gehouden. De uitgangscollecte komt dan te vervallen. In de morgendienst staat bij de predikant (aan de raamkant) een offerblok, waarin u uw gift kwijt kunt. In de avonddienst is de normale rondgang.
Informatie hierover vindt u in Het Nieuwe Kerkblad in de week voorafgaande aan de Viering.

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen gebruikt worden als collectegift in de collectezakken, bestemd voor gemeenteleden die hun giften als een aftrekpost op het belastingformulier opbrengen.

De belasting accepteert "aantoonbare giften" aan de kerk als een fiscale aftrekpost. Voor meer informatie over het aftrekken van giften: klik hier.

Wat moet u doen om in het bezit te komen van collectebonnen?
U schrijft een Bankopdracht uit naar IBAN nr.: NL30 RABO 0373 7456 56 t.n.v. "Collectebonnen". Bij de rubriek mededelingen vermeldt u het aantal gewenste collectebonnen, alsmede uw adres.
De bonnen zijn verkrijgbaar in de waarden van € 0,50, € 0,75, € 1,00 en € 1,50. Let op: u kunt alleen veelvouden van 20 bonnen bestellen!
U dient per bestelling een bedrag van € 1,00 toe te voegen voor administratiekosten.  

U kunt uw collectebonnen ook gebruiken voor giften aan:

  • de zending
  • de diaconie
  • de kinderkerk
  • de oppasdienst

Informatie:
Cora Jousma, telnr: 0321-795017

Givt

Naast collectebonnen is ‘geven via Givt’ de nieuwste trend. Download de app in uw store en u zult zelf het gemak gaan ervaren! Hoe dat werkt kunt u hier lezen.

Periodieke gift

Is geven met maximaal belastingvoordeel:

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale ANBI-giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelinkomen.

Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was vóór 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en we kunnen dat als PGS zonder kosten met u regelen.

Een gift is een periodieke gift als aan de volgende regels wordt voldaan:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
  • de bedragen per jaar zijn steeds (ongeveer) even groot zijn;
  • de bedragen worden minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt naar dezelfde instelling;
  • de ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift.

De periodieke gift eindigt op de einddatum van de overeenkomst (minimaal na 5 jaar) of bij het overlijden van de gever en/of eventueel bij zijn of haar partner. Als de gever onverhoopt werkloos zou worden en niet meer aan de afspraken kan voldoen, kan bij de Belastingdienst een vrijstelling worden aangevraagd en hoeft het al genoten fiscale voordeel niet te worden terugbetaald.

https://pkn.schenkcalculator.nl/ voor het berekenen van uw en onze voordelen bij een Periodieke gift.
Klik hier voor de modelovereenkomst ‘Periodieke gift’.
Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Legaten

Zo af en toe wordt er bij het College van Kerkrentmeesters geïnformeerd hoe te handelen om de Protestantse Gemeente te Swifterbant in een testament op te nemen.
U kunt dat in de volgende vorm bij de notaris laten vastleggen:

"Ik legateer (vrij van rechten en kosten) aan de Protestantse Gemeente te Swifterbant een bedrag in contanten, groot: €          ,--"
of:
"Ik benoem tot erfgenaam voor …... gedeelte van mijn nalatenschap de Protestantse Gemeente te Swifterbant.

Het College van Kerkrentmeesters zal u zeer erkentelijk zijn voor de wijze waarop u uw sympathie voor de Protestantse Gemeente te Swifterbant tot uitdrukking wilt brengen.
Elke notaris kan u nadere informatie geven over legaten.
Ook bij leven kunt u al een legaat schenken. Belastingtechnisch kan dat voordeel opleveren. Nadere informatie is te verkrijgen bij het College van Kerkrentmeesters.

Uw gift en de belastingdienst

Klik hier voor meer gegevens aangaande ANBI en RSIN

Logo PGS

Logo PGS